"BUSINESS AUDIT"
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้
People Management for Thailand's Knowledge Society
รายการสนทนา
" คนคู่งาน "
สาระศาสตร์และศิลปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำเสนอสาระศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวสร้างสรรค์
 
หลักการและความเป็นมา
โลกแห่งการทำงานยุคใหม่ต้องมีและใช้ความรู้เป็นจุดตัดและเติมศักยภาพการแข่งขันให้กับ "บุคคล" "องค์การ" และ "สังคม"
ด้วยการเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถเหล่านี้สามารถทำได้ ทั้งในรู้แบบที่เป็นทางการหรือในลักษณะการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ทั้งนี้ โดยการใช้สื่อวิทยุให้เป็นกลไกสำคัญของการเสริมสร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง
รายการ "คนคู่งาน" จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนองตอบเป้าหมายดังกล่าว โดยสร้างสรรค์รูปแบบการสนทนาประสา HR
หรือการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล โดยทีมนักวิชาการที่สะสมองค์ความรู้
และประสบการณ์ทั้งด้านการสอน การบริหาร และการศึกษาวิจัยในมิติการพัฒนาคน โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้รายการนี้
เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่ง
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอสาระองค์ความรู้ แนวคิดและหลักการการบริหารและพัฒนาคน เพื่อให้ได้ผลิตภาพและความพึงพอใจในการทำงาน
2. เพื่อเป็นทางเลือกการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของบุคคลและสาธารณชนผู้สนใจ
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม อาจารย์ นักศึกษา และสาธารณชน ผู้สนใจ
 
วัน เวลา และช่องทางการออกอากาศ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เสาร์ 10.10-11.00
 
วิทยากรประจำรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 
 
รูปแบบรายการ
การดำเนินรายการของวิทยากรแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 15 นาที
ช่วงที่ 1 รอบรั้วการงาน
มองผ่านม่านประสบการณ์ สะท้อนสาระน่ารู้จากประสบการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์หัวข้อข่าวเด่นประเด็นน่าสนใจ
ช่วงที่ 2 รอบรู้หลักการ
อธิบายแนวคิดการบริหารจัดการในศาสตร์สาขา ว่าด้วยพฤติกรรมการทำงานของคน
ช่วงที่ 3 ต่อสายประกายความคิด
แนะนำหนังสือ " น่าอ่าน " ตอบปัญหา สารพันจากท่านผู้ฟังทั่วประเทศไทย


Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Thu, May 19, 2016 11:08
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.