หนังสือชุด ห้องสมุด "คน" ใต้ต้นไม้
"เรียนรู้เล่ห์ทันเสน่ห์คน"
ค้นพบความงามของชีวิต ด้วยศาสตร์และศิลป์
"คน & งาน"
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
"BUSINESS AUDIT"
 
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

People Management for Thailand's Knowledge Society
รายการสนทนา
" คนคู่งาน "
สาระศาสตร์และศิลปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำเสนอสาระศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวสร้างสรรค์
 
หลักการและความเป็นมา
โลกแห่งการทำงานยุคใหม่ต้องมีและใช้ความรู้เป็นจุดตัดและเติมศักยภาพการแข่งขันให้กับ "บุคคล" "องค์การ" และ "สังคม"
ด้วยการเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถเหล่านี้สามารถทำได้ ทั้งในรู้แบบที่เป็นทางการหรือในลักษณะการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ทั้งนี้ โดยการใช้สื่อวิทยุให้เป็นกลไกสำคัญของการเสริมสร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง
รายการ "คนคู่งาน" จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนองตอบเป้าหมายดังกล่าว โดยสร้างสรรค์รูปแบบการสนทนาประสา HR
หรือการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล โดยทีมนักวิชาการที่สะสมองค์ความรู้
และประสบการณ์ทั้งด้านการสอน การบริหาร และการศึกษาวิจัยในมิติการพัฒนาคน โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้รายการนี้
เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่ง
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอสาระองค์ความรู้ แนวคิดและหลักการการบริหารและพัฒนาคน เพื่อให้ได้ผลิตภาพและความพึงพอใจในการทำงาน
2. เพื่อเป็นทางเลือกการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของบุคคลและสาธารณชนผู้สนใจ
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม อาจารย์ นักศึกษา และสาธารณชน ผู้สนใจ
 
วัน เวลา และช่องทางการออกอากาศ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เสาร์ 10.10-11.00
 
วิทยากรประจำรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 
 
รูปแบบรายการ
การดำเนินรายการของวิทยากรแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 15 นาที
ช่วงที่ 1 รอบรั้วการงาน
มองผ่านม่านประสบการณ์ สะท้อนสาระน่ารู้จากประสบการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์หัวข้อข่าวเด่นประเด็นน่าสนใจ
ช่วงที่ 2 รอบรู้หลักการ
อธิบายแนวคิดการบริหารจัดการในศาสตร์สาขา ว่าด้วยพฤติกรรมการทำงานของคน
ช่วงที่ 3 ต่อสายประกายความคิด
แนะนำหนังสือ " น่าอ่าน " ตอบปัญหา สารพันจากท่านผู้ฟังทั่วประเทศไทย


Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Tue, June 12, 2018 14:08
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.