วิทยากรประจำรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Click here
 
"BUSINESS AUDIT"
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้
 

อิทัปปัจจยตา คือหลักเหตุปัจจัย เมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผล อุปมาเราทำความดีไม่ทำความผิด นั่นคือเหตุเมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผลก็คือทำให้จิตใจเป็นสุขไม่เดือดร้อน

ตัวอย่างเช่น เราหาเงินได้แล้วก็ใช้อย่างประหยัดเก็บออมนั่นเป็นเหตุ แล้วผลที่ได้ก็คือพอมีเงินเก็บ เหตุดีผลก็ออกมาดี เหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี   
สภาวะธรรมชาติของโลกนั้นอาศัยเกี่ยวเนื่องอยู่กับเหตุปัจจัย เมื่อมีสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นก็เกิด ยกตัวอย่างเช่น มีการตัดไม้ทำลายป่ามากๆ
เมื่อมีเหตุแห่งการกระทำอย่างนี้   ผลที่ได้จากเหตุนั้นคือความแห้งแล้งตามมา เมื่อมีความแห้งแล้งเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ
การเลี้ยงสัตว์ บกสัตว์น้ำ ก็ประสบปัญหา เมื่อการเกษตรประสบปัญหา เมื่อสิ่งนี้เป็นเหตุ ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้คือความอดอยาก  
เมื่อมีความอดอยากขาดแคลนอาหารเป็นเหตุก็มีการอพยพไปสู่แหล่งอื่นเพื่อความอยู่รอด การลักการปล้นก็จะเกิดขึ้น เมื่อปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองเป็นเหตุ  
ผลกระทบก็นำไปสู่ปัญหาสังคม การเมือง ระดับประเทศระดับโลก

อกาลิโก แปลว่า (พระธรรม)ไม่ประกอบด้วยกาล หมายความว่า พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยไม่จำกัดกาลเวลา ไม่ขึ้นกับกาลเวลา

 
   
 
คลิกที่ภาพเพื่อเลือกเรื่องที่ต้องการรับชม

Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Thu, May 19, 2016 12:02
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.