วิทยากรประจำรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม Click here
 
 
 
หนังสือชุด ห้องสมุด "คน" ใต้ต้นไม้
"เรียนรู้เล่ห์ทันเสน่ห์คน"
ค้นพบความงามของชีวิต ด้วยศาสตร์และศิลป์
"คน & งาน"
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
"BUSINESS AUDIT"
 
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

อิทัปปัจจยตา คือหลักเหตุปัจจัย เมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผล อุปมาเราทำความดีไม่ทำความผิด นั่นคือเหตุเมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผลก็คือทำให้จิตใจเป็นสุขไม่เดือดร้อน

ตัวอย่างเช่น เราหาเงินได้แล้วก็ใช้อย่างประหยัดเก็บออมนั่นเป็นเหตุ แล้วผลที่ได้ก็คือพอมีเงินเก็บ เหตุดีผลก็ออกมาดี เหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี   
สภาวะธรรมชาติของโลกนั้นอาศัยเกี่ยวเนื่องอยู่กับเหตุปัจจัย เมื่อมีสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นก็เกิด ยกตัวอย่างเช่น มีการตัดไม้ทำลายป่ามากๆ
เมื่อมีเหตุแห่งการกระทำอย่างนี้   ผลที่ได้จากเหตุนั้นคือความแห้งแล้งตามมา เมื่อมีความแห้งแล้งเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ
การเลี้ยงสัตว์ บกสัตว์น้ำ ก็ประสบปัญหา เมื่อการเกษตรประสบปัญหา เมื่อสิ่งนี้เป็นเหตุ ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้คือความอดอยาก  
เมื่อมีความอดอยากขาดแคลนอาหารเป็นเหตุก็มีการอพยพไปสู่แหล่งอื่นเพื่อความอยู่รอด การลักการปล้นก็จะเกิดขึ้น เมื่อปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองเป็นเหตุ  
ผลกระทบก็นำไปสู่ปัญหาสังคม การเมือง ระดับประเทศระดับโลก

อกาลิโก แปลว่า (พระธรรม)ไม่ประกอบด้วยกาล หมายความว่า พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยไม่จำกัดกาลเวลา ไม่ขึ้นกับกาลเวลา

 
   
 
คลิกที่ภาพเพื่อเลือกเรื่องที่ต้องการรับชม

Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Tue, June 12, 2018 15:06
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.