หนังสือชุด ห้องสมุด "คน" ใต้ต้นไม้
"เรียนรู้เล่ห์ทันเสน่ห์คน"
ค้นพบความงามของชีวิต ด้วยศาสตร์และศิลป์
"คน & งาน"
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
"BUSINESS AUDIT"
 
One Best way to understand Business
"BUSINESS AUDIT"
รวมหลักการและกลวิธีบริหารธุรกิจ
สำหรับนักบริหารทุกสาขาและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
เหมาะใช้เป็นคู่มือ MINI MBA
เล่มเดียว...พาเที่ยวชม
การบริหารธุรกิจครบทุกแง่มุม !!!
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CEO
"THE PEOPLE CHAMPION"
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

 
 
คู่มือ CHRO
"THE PEOPLE's PROMOTER"
คู่มือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
วางจำหน่ายแล้ว...วันนี้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


บทนำ
การบริหารคน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรบุคคล (Organizational Behavior and Human Resource Management)
จัดเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ขอบเขตของวิชามุ่งศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของ “ คน ” ที่ทำงานในองค์การนั่นเอง
โดยเริ่มตั้งแต่ระดับของปัจเจกบุคคล (Individual) คือ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และขยายเป็นระดับกลุ่ม (Group)
กระทั่งครอบคลุมบริบทขององค์กร (Organization) โดยรวม โดยในระดับองค์การนั้น จะมุ่งเน้นความสามารถในการบริหารจัดการ
นับแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจูงใจและการให้ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
ตลอดจนการบำรุงหรือเก็บรักษาให้ผู้ปฏิบัติงานคงอยู่กับองค์การ

ท่ามกลางความสามารถที่ผู้บริหารมี เป็นที่น่าสังเกตว่า ชั้นเชิงการบริหารที่ได้รับการยอมรับคือความสามารถในการบริหารจัดการ “คน”
หนังสือเล่มนี้ ขอทำหน้าที่เป็นเสมืนอคู่มือสำหรับนักบริหารที่ต้องเดินทางไปอีกไกลบนถนนของการทำงานในโลกยุคใหม่ ที่จำเป็นต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถและศาสตร์รอบด้าน เพื่อดำรงความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างสมดุล
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร “คนเพื่อผลงาน” นี้จะยังประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและนำผลสัมฤทธิ์สู่องค์การในที่สุด

  Peter Ferdinand Drucker (1909-2005)
เกิดที่ประเทศออสเตรีย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
และได้รับการขนานนามว่า เป็นบิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่
มีผลงานเขียนมากมาย รวมถึงการส่งเสริมแนวคิดการบริหารงานเชิงวัตถุประสงค์
(Management by Objective) ตัวอย่างความคิดเห็นของ Drucker ที่น่าสนใจเช่น
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีค่า ต่อกระบวนการผลิต
The human resource... is, of all resources ... the most productive,
the most versatile, the most resourceful.

หรือ ในการจ้างงานนั้น เราไม่ได้จ้างเฉพาะมือที่สามารถ แต่เจ้าของมือ
จะเข้ามาด้วยสะท้อนความสำคัญของกระบวนการคัดสรรคน

...one cannot "hire a hand"; its owner always comes with it.


นอกจากนี้ Drucker ยังเป็นเจ้าของวาทะแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
ผู้จัดการและผู้นำว่า ผู้จัดการคือคนที่ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ขณะที่ผู้นำคือคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
" Management is doing things right; leadership is doing the right things ."

หัวข้อที่นำเสนอในเอกสารนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่หนึ่ง
เป็นการทำความเข้าใจในขอบเขตและความหมายของการศึกษาพฤติกรรมองค์การ

ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล (Individual Behavior) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่ การเรียนรู้ การรับรู้และการตัดสินใจ ค่านิยม ทัศนคติ
และความพึงพอใจในการทำงาน แรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการทำงาน กลยุทธการสร้างแรงจูงใจและการประยุกต์ใช้ในองค์กร

ส่วนที่สาม เป็นการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่ม ซึ่ง ประกอบด้วยการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ภาวะความเป็นผู้นำ อำนาจกับการเมืองในองค์กร ความขัดแย้งและ
วิธีการ แก้ปัญหา

ส่วนที่สี่ เป็นการศึกษาโครงสร้างและระบบงานในองค์กร การพัฒนาคุณภาพการทำงาน การบริหารและการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ และ
การพัฒนาองค์การและการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง

"Experience without Theory teaches nothing ."
หรือ “ประสบการณ์ที่ปราศจากหลักความรู้อาจไม่สอนอะไร
เป็นคำกล่าวของ William Edwards (1900-1993)
สะท้อนความสำคัญของการแสวงหาและสะสมความรู้ในการทำงาน
ดร. Deming เป็นผู้บุกเบิกและเผยแพร่แนวคิดการจัดการคุณภาพ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโทและเอกด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จาก Yale University
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(คลิกที่ชื่อสาขาเพื่อชมแผนที่)

- สาขาศาลาพระเกี้ยว
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. เสาร์ 9.00-16.00 น.
โทร. 0-2218-7001-3, 0-2218-7017 แฟกซ์ 0-2251-7021
- สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. เสาร์ 9.00-14.00 น.
โทร. 0-5526-0162-65 แฟกซ์ 0-5526-0165
- สาขาสยามสแควร์
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.30-20.00 น.
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น G โทร. 0-2218-9881 แฟกซ์ 0-2254-9600
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 โทร. 0-2218-7010-15 แฟกซ์ 0-2255-4441
- สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. เสาร์ 9.00-15.00 น.
โทร. 0-4421-6131-4 แฟกซ์ 0-4421-6135
- สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00-15.00 น.
โทร. 0-3839-4855-9 แฟกซ์ 0-3839-3239
- สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
www.chulabook.com
email : customer@cubook.chula.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2255-4433
+ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


Home Meet Maneewan Good Quotes Social Responsibility Edutain Links Nida Mba
Last Updated : Tue, June 12, 2018 13:59
design & created by idealready (tel.08-1809-2545)
© Copyright 2007 www.drmaneewan.com. All rights reserved.